Informacja Zadania Dokumenty Kontakt Adresy
po. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

Paweł Łukowski
84-200 Wejherowo ul. os. Przyjaźń 6
tel. 058-672-21-70,  058-672-95-69, fax 058-672-95-68

W sprawie skarg i wniosków informujemy,
 iż Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie
przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1000 do 1500
po uprzednim umówieniu się telefonicznie na spotkanie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie informuje,
że z dniem 01.08.2017 r.
nastąpi zmiana siedziby tutejszego Inspektoratu.

Nowy adres :
Osiedle Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wejherowie poszukuje kandydata na  stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

ul. os. Przyjaźń 6

84-200 Wejherowo

Miejsce wykonywania pracy:

Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. przeprowadzanie oględzin i kontroli w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych jak i oddawania obiektów do użytkowania w tym przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 3. przeprowadzanie obowiązkowych kontroli w przedmiocie dopuszczenia obiektów do użytkowania;  
 4. weryfikacja dokumentów związanych z zakończeniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego; 
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny powstania katastrofy budowlanej;
 6. prowadzenie rejestrów w programie ESTIMA w zakresie prowadzonych spraw;

Warunki pracy:

Praca w siedzibie urzędu i w terenie (pow. wejherowski).

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

W trakcie przeprowadzanych kontroli i inspekcji praca często w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

Stres związany z prowadzeniem oględzin i kontroli.

Inne:

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy, meble biurowe, urządzenia biurowe, budynek bez windy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie : minimum średnie techniczne budowlane, wyższe budowlane;
 • uprawnienia budowlane;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok pracy na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych albo w administracji arch. – bud. lub nadzorze budowlanym; 
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;  
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i lis motywacyjny,
 • kopia uprawnień budowlanych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody za przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

Termin składania dokumentów;

-------.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wejherowie

ul. os. Przyjaźń 6

84-200 Wejherowo  

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenia etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie, niekompletne i nie podpisane, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). Kandydatki/kandydaci nie zakwalifikowani do dalszego procesu rekrutacji nie będą informowani. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.